การส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

May 21st, 2015

pics_12_7
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็กมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกัน ในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กของชุมชนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจุดมุ่หมายของการศึกษาในวัยนี้เป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะของการร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของเด็กที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ มีพัฒนาการ บริการอาหาร สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากร ครูพี่เลี้ยงเด็ก โดยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีจิตเมตตากรุณา ช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองเพื่อป้องกันและลดระดับปัญหาเด็กได้ระดับหนึ่ง ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนที่พร้อมจะถูกบ่มเพาะให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตบนพื้นที่ที่เหมาะสมและให้ร่มเงาแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป

ชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิของวัยรุ่น หน่วยงานต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนในการจัดบริการที่ช่วยให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม หรือแม้แต่กลุ่มต่างๆในชุมชนก็สามารถให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน ควรมาจากการร่วมคิดของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในฐานะพี่เลี้ยงสำหรับการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในทุกขั้นตอนของกิจกรรมหรือโครงการจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น เพราะเด็กและเยาวชนรู้ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงเพื่อนในวัยเดียวกัน เด็กสามารถสื่อสารกันในเรื่องที่มีความอ่อนไหวได้ดี

ประเภทของการทำงานอาสาสมัคร

March 26th, 2015

การทำงานอาสาอาจทำได้หลายทางและอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ เช่น

การทำงานอาสาเป็นทุนทางสังคม (Social capital)

ในลักษณะนี้การทำงานอาสามีบทบาทสำคัญในการสร้างผลทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่ความยากจนแพร่หลาย ชุมชนคนยากจนมักจะขาดเพื่อนและเพื่อนบ้านสามารถช่วยเหลือได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการสมัครใจอาสานี้ประกอบเป็นเครือข่ายนิรภัย ทางสังคม แบบอย่างนี้ใช้ได้ดีในรัฐที่มีความสมานฉันท์ของชาติในยามยากลำบาก โดยกลุ่มที่มีฐานะดีกว่ามักจะเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนที่ต้องการความช่วย เหลือ

การทำงานอาสาที่ใช้ทักษะเป็นฐาน (Skill-based volunteering)

การทำงานอาสาที่ใช้ทักษะเป็นฐานเป็นการทำงานอาสาที่อาสาสมัครได้รับการฝึก เป็นพิเศษเฉพาะในเรื่องที่พวกเขาอาสาทำ ซึ่งแตกต่างกับการทำงานอาสาแบบที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิมซึ่งไม่ต้องการการฝึกฝน เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด เมื่อตีมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินก็เห็นความแตกต่าง The Independent Sector คำนวณว่าการทำงานอาสาแบบดั้งเดิมมีมูลค่าเฉลี่ยชั่วโมงละ 18-20 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การทำงานอาสาที่ใช้ทักษะเฉพาะมีมูลค่าระหว่าง 40-500 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับมูลค่าในตลาดของทักษะเฉพาะนั้น

การทำงานอาสาทางอินเตอร์เน็ด (Virtual volunteering)

ในการทำงานอาสาแบบนี้ ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า การทำงานอาสาอิเล็คโทรนิค (eVolunteering) การทำงานอาสาออนไลน์ (online volunteering) การทำงานอาสาขนาดจิ๋ว (micro-volunteering) การให้บริการไซเบอร์ (cyber service) telementoring และ teletutoring อาสาสมัครทำงานอาสาทั้งหมดหรือบางส่วนนอกสถานที่ปฏิบัติงานขององค์กรที่ตนไป ช่วย โดยใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้าน โรงเรียน สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น PDA หรือ smartphone การทำงานอาสาทางอินเตอร์เน็ตคล้ายคลึงกับ telecommuting ต่างกันตรงที่แทนจะมีลูกจ้างทำงานออนไลน์ที่เราต้องจ่ายค่าแรง ก็มีอาสาสมัครออนไลน์ที่ไม่ได้รับค่าแรงมาทำงานแทน

การทำงานอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

การทำงานอาสาด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงอาสาสมัครที่ช่วยเหลือทางด้านการจัดการ สภาพแวดล้อม อาสาสมัครทำกิจกรรมได้กว้างขวางหลากหลาย รวมทั้งการติดตามสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศ เช่น การปลูกพืชขึ้นมาใหม่ การกำจัดวัชพืช และการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

การทำงานอาสาในโรงเรียน

ระบบโรงเรียนทั่วโลกพึ่งพาอาสาสมัครและการบริจาคเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อใดที่เศรษฐกิจตกต่ำ ความต้องการอาสาสมัครและทรัพยากรก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างยิ่ง มีโอกาสมากมายในระบบโรงเรียนที่อาสาสมัครจะใช้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งถ้าคุณมีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่มีข้อเรียกร้องมากนักในการที่จะเป็นอาสาสมัครในระบบโรงเรียน ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย หรือแค่เพียงสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนส่วนมากเพียงขอให้กรอกข้อความในแบบฟอร์มอาสาสมัครให้ครบถ้วน ส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับก็เหมือนกับการทำงานอาสาแบบอื่นๆ นั่นคือรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับอาสาสมัคร เด็กนักเรียน และโรงเรียน

บุคลิกภาพของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว

February 27th, 2015

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์เป็นปัญหาที่มีการศึกษาและค้นคว้าเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์ร่วมกัน แต่มีอำนาจไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะแต่ละอย่าง ถ้าเป็นลักษณะทางกาย อิทธิพลของพันธุกรรมจะรุนแรงกว่าอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเป็นลักษณะทางสังคมหรือจิตใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจะรุนแรงกว่า ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมานานแล้ว แต่เดิมการศึกษาเรื่องนี้อาจถ่ายทอดเป็นนิทาน นิยาย โคลง กลอน เป็นต้น การถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในลักษณะต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลในยุคหรือในสมัยนั้นๆมีการพฤติกรรมอย่างไรและทำไมจึงทำเช่นนั้น ระยะต่อมาการศึกษาพฤติกรรมก็เป็นแบบแผนขึ้น มีการศึกษาและสังเกตในเรื่องความเจริญเติบโตของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีระเบียบแบบแผนขึ้นโดยใช้วิธีวิทาศาสตร์และถือว่าเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง เป็นการศึกษาที่มีระบบและมีหลักเกณฑ์

การที่เด็กหมกมุ่นอยู่กับพฤติกรรมบางลักษณะ เช่น กัดเล็บ ม้วนผม แคะจมูก ดูดนิ้ว ซึ่งในสายตาของพ่อแม่ถือว่าเป็นลักษณะการกระทำที่รบกวนจิตใจ ไม่เหมาะสม หรือเป็นปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก แม้ว่าปัญหาบุคลิกภาพดังกล่าวจะทำให้ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลหรือหนักใจไม่น้อย โดยทั่วไปแล้วปัญหาบุคลิกภาพของเด็กข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติ รวมถึงไม่ได้เป็นสัญญาณอันตรายของความผิดปกติร้ายแรง โดยปกติ เด็กมักจะหยุดแสดงปัญหาบุคลิกภาพไปเองเมื่อโตขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เว้นเสียแต่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลหรือเป็นสาเหตุของปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้เช่นกัน

การแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก นอกเหนือจากการตักเตือนอย่างอ่อนโยนและคำชมเชย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เวลา การจะเปลี่ยนนิสัยซึ่งเป็นความเคยชินของเด็กจำเป็นต้องให้เวลาพวกเขาค่อยๆปรับตัว แล้วจึงแทนที่ด้วยลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องอดทน แล้วในท้ายที่สุดทุกอย่างย่อมผ่านไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามหากปัญหาบุคลิกภาพของเด็กกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และเด็กไม่มีท่าทีว่าจะหายขาดจากพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองจำเป็นต้องหาสาเหตุของปัญหาของลูกให้พบ และควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการประเมินสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน

January 29th, 2015

15

หน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้านให้การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว แกนนำชุมชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุดให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจ่ายถุงยางอนามัย การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหรือสถานที่ตามกำหนดของหมู่บ้าน

จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมเฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยการชั่งน้ำหนักเด็ก การติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามกำหนด ให้บริการชั่งน้ำหนักหญิงมีครรภ์เป็นประจำทุกเดือน ติดตามเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และตรวจสุขภาพตามกำหนด กิจกรรมเฝ้าระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการติดตามให้มารดานำเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนด และกิจกรรมเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดและโรคติดต่อประจำถิ่น โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือพาหะนำโรคบริหารจัดการวางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลและจากแหล่งอื่นๆ ชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนนำในการประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลและเครือข่ายสุขภาพ กระตุ้นให้มีการวางแผนและดำเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมู่บ้าน บนพื้นฐานข้อมูลของชุมชน สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไป มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานและเสียสละเพื่อสังคมมาทั้งปีเพื่อเชิดชูเกียรติของอสม.ให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทการทำงานหลายสาขาและกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อยกระดับการทำงานของ อสม. และกิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ดีขึ้น ในปี 2550 นี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น (อสม.) จังหวัดสงขลา มีด้วยกัน 10 สาขา

งานด้านอาสาสมัครเพื่อให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในอนาคต

December 13th, 2014

เครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัคร และต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมาก เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายมุ่งประสานความร่วมมือ และเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัคร และการให้เกี่ยวกับจิตอาสา

เนื่องจากเหตุการณ์ประสบภัยคลื่นสึนามิที่ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือ กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทำได้เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้กระทำ และผู้อื่นโดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคีการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม

ทางองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านงานอาสาสมัคร และมีความ เห็นร่วมกันที่จะมีการจัดการอาสาสมัครให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรอง รับกับรูปแบบงานอาสาที่หลากหลายนับตั้งแต่แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จนไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอทั่วโลก จึงได้มีการร่วมมือกันเป็น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้กระแสอาสาสมัครในสังคมไทยนั้น เป็นไปอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดและรับทราบปัญหาของชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนนั้น ควรมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับอปท. ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านงานจิตอาสา เพราะว่าปัจจุบันมุมมองของประชาชนต่อ อปท. ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่เข้ามาทำหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น อย่างกรณีงานที่ชุมชนสามารถกระทำเองได้ เช่นการจัดการขยะหรือการทำความสะอาดภายในชุมชน หรืองานต่างๆภายในชุมชนที่ประชาชนในชุมชนสามารถกระทำได้เอง แต่คิดว่าเป็นเรื่องของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่ของ อปท. เท่านั้น ทำให้ขาดจิตสำนึกหรือจิตอาสา ที่แต่เดิมชุมชนได้ทำมาก่อน เช่นการลงแรง หรืองานอาสาต่างๆที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน เช่น การตัดถนน การขุดลอกคูคลอง หรือแม้กระทั่งการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างโรงเรียนภายในชุมชน ภาพเหล่านี้ได้หดหายไปจากชุมชน

ทำอย่างไรจะให้งานอาสาสมัครหรือจิตอาสา ได้เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนผ่านการให้การศึกษการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม งานด้านอาสาสมัครเพื่อให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในอนาคต ที่สำคัญการพัฒนาคนหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือความคิดในเรื่องจิตอาสาต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่สามารถกระทำได้โดยผ่านการร่วมคิด ร่วมทำจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือ แต่ยังสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นภายในชุมชนได้ด้วย ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น งานจิตอาสาถือว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างแท้จริง