.

February 12th, 2016

.

.

January 12th, 2016

.

.

December 31st, 2015

.

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น

June 10th, 2015

การพัฒนาความรู้และทักษะของผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะจะทำให้ผู้นำชุมชนมีโลกทัศน์ใหม่ต่องานพัฒนา การพัฒนาความรู้ ทักษะของผู้นำจึงเป็นสิ่งจะต้องนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับการทำงานพัฒนาชุมชนมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละชุมชน ผู้นำโดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีความสนใจไฝ่รู้ศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะศึกษาด้วยตนเอง วิธีการศึกษาด้วยตนเองนั้น อาจเป็นการสังเกตสิ่งที่ตนเองพบเห็น แล้วจดจำมาทดลองปฏิบัติ หรือผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆจัดกลุ่มพูดคุยสนทนา หลังจากผ่านการไปศึกษาดูงานภายนอก ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสถานการณ์ของชุมชนของตน

ผู้นำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ การพัฒนาในระดับชุมชนก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้นำมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ สามารถใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม จะเป็นการสร้างความสุขหรือสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น อำนาจของผู้นำ จะต้องมีการใช้ให้ถูกต้องอำนาจเป็นสิ่งที่สร้างหายนะ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ชุมชนได้ ชุมชนจะพบกับปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา การเลือกสรรผู้นำของชุมชนสังคมก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมากยิ่งกว่าคุณสมบัติที่มีผู้นำ

การพัฒนาชุมชนประสบกับความสำเร็จจากกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าผู้นำมีบทบาทมี่ชัดเจนในการทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน เป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆได้ไปศึกษา นำความสำเร็จจากการพัฒนาที่มาจากผู้นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน แต่ในขณะเดียวกัน ต้องได้รับความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ต้องให้ความสำคัญ และรับรู้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับชุมชน เพราะปัญหาขุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียว ทุกๆคนทำให้เกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันคิด หาทางแก้พร้อมๆกัน

การส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน

May 21st, 2015

pics_12_7
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ครูหรือผู้ดูแลเด็กมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานร่วมกับผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกัน ในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กของชุมชนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจุดมุ่หมายของการศึกษาในวัยนี้เป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะของการร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของเด็กที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ มีพัฒนาการ บริการอาหาร สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาบุคลากร ครูพี่เลี้ยงเด็ก โดยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีจิตเมตตากรุณา ช่วยเหลือเด็กและผู้ปกครองเพื่อป้องกันและลดระดับปัญหาเด็กได้ระดับหนึ่ง ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนที่พร้อมจะถูกบ่มเพาะให้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตบนพื้นที่ที่เหมาะสมและให้ร่มเงาแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป

ชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองส่งเสริมสิทธิของวัยรุ่น หน่วยงานต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วัด หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนในการจัดบริการที่ช่วยให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม หรือแม้แต่กลุ่มต่างๆในชุมชนก็สามารถให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน ควรมาจากการร่วมคิดของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในฐานะพี่เลี้ยงสำหรับการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในทุกขั้นตอนของกิจกรรมหรือโครงการจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น เพราะเด็กและเยาวชนรู้ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงเพื่อนในวัยเดียวกัน เด็กสามารถสื่อสารกันในเรื่องที่มีความอ่อนไหวได้ดี