งานด้านอาสาสมัครเพื่อให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในอนาคต

December 13th, 2014

เครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัคร และต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมาก เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายมุ่งประสานความร่วมมือ และเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัคร และการให้เกี่ยวกับจิตอาสา

เนื่องจากเหตุการณ์ประสบภัยคลื่นสึนามิที่ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือ กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทำได้เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้กระทำ และผู้อื่นโดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคีการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม

ทางองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านงานอาสาสมัคร และมีความ เห็นร่วมกันที่จะมีการจัดการอาสาสมัครให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรอง รับกับรูปแบบงานอาสาที่หลากหลายนับตั้งแต่แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จนไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอทั่วโลก จึงได้มีการร่วมมือกันเป็น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้กระแสอาสาสมัครในสังคมไทยนั้น เป็นไปอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดและรับทราบปัญหาของชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนนั้น ควรมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับอปท. ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านงานจิตอาสา เพราะว่าปัจจุบันมุมมองของประชาชนต่อ อปท. ว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่เข้ามาทำหน้าที่ของชุมชนท้องถิ่น อย่างกรณีงานที่ชุมชนสามารถกระทำเองได้ เช่นการจัดการขยะหรือการทำความสะอาดภายในชุมชน หรืองานต่างๆภายในชุมชนที่ประชาชนในชุมชนสามารถกระทำได้เอง แต่คิดว่าเป็นเรื่องของ อปท. หรือเจ้าหน้าที่ของ อปท. เท่านั้น ทำให้ขาดจิตสำนึกหรือจิตอาสา ที่แต่เดิมชุมชนได้ทำมาก่อน เช่นการลงแรง หรืองานอาสาต่างๆที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน เช่น การตัดถนน การขุดลอกคูคลอง หรือแม้กระทั่งการร่วมแรงร่วมใจในการสร้างโรงเรียนภายในชุมชน ภาพเหล่านี้ได้หดหายไปจากชุมชน

ทำอย่างไรจะให้งานอาสาสมัครหรือจิตอาสา ได้เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนผ่านการให้การศึกษการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม งานด้านอาสาสมัครเพื่อให้เกิดมีขึ้นภายในจิตใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในอนาคต ที่สำคัญการพัฒนาคนหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือความคิดในเรื่องจิตอาสาต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่สามารถกระทำได้โดยผ่านการร่วมคิด ร่วมทำจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือ แต่ยังสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นภายในชุมชนได้ด้วย ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น งานจิตอาสาถือว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ภารกิจสำคัญขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)

November 26th, 2014

กองทุนยูนิเซฟ เป็นองค์กรเดียวขององค์การสหประชาชาติ

ที่อุทิศการปฏิบัติงานเพื่อเด็ก มีวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนให้รัฐบาลต่างๆ สนใจในสุขภาพความเป็นอยู่และการเจริญเติบโตของเด็ก ให้ผูกพันเร่งรัดการพัฒนาเด็กทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรมองค์กรพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศต่างๆ ปรับปรุงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องชีวิต ให้ความคุ้มครองสิทธิต่างๆที่เด็กพึงได้รับ สนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กทั่วโลก องค์การสหประชาชาติมอบหมายให้ยูนิเซฟเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำข้อตกลงระดับสากลไปสู่ภาคปฏิบัติ ข้อตกลงฉบับแรกคือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก ซึ่งประกาศเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙) เตือนให้ระลึกว่า เด็กมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร ที่อยู่อาศัย นันทนาการการรักษาโรค การศึกษา และสิทธิในการที่จะได้รับความช่วยเหลือให้พัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ คุณธรรม สติปัญญา โดยมีศักดิ์ศรีและอิสระเสรี

ยูนิเซฟถือว่า การศึกษานั้นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเด็กทุกคนจึงมีสิทธิ์เรียน การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม เพราะการศึกษาช่วยเบิกทางไปสู่อนาคตที่มีผลิตภาพและประสบความสำเร็จ เมื่อสังคมสร้างความเชื่อมั่นว่าเด็กๆมีการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและตั้งอยู่บนฐานของสิทธิของพวกเขานั่นก็หมายความว่ามันตั้งอยู่บนรากฐานในความเท่าเทียมกันทางเพศ องค์การยูนิเซฟสร้างสรรค์ผลลัพธ์ในเรื่องโอกาสที่จะเป็นแรงกระเพื่อมที่ส่งผลกระทบให้กับประชากรรุ่นต่อไปที่กำลังจะมาถึง

ภารกิจหลักขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

• ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกแสวงประโยชน์ และการถูกทอดทิ้ง
• ทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ป้องกันเด็กจากการติดเชื้อเอชไวี และให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีและเอดส์
• งานด้านสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กเล็ก
• สนับสนุนการศึกษาต่างๆ เพื่อติดตามตรวจสอบนโยบายสังคม
• รณรงค์ให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก
• รณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในหมู่สื่อมวลชน
• ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วมใหญ่ในพ.ศ. 2554 และสึนามิ
• สร้างความตระหนักเรื่องไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ H1N1

การเลือกช่วยงานรณรงค์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่หวังผลกำไร

October 29th, 2014

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าการสนับสนุนประชาชนเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของภาระกิจเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญ คือ การเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงกับงานรณรงค์ของเรา นอกจากนี้ เราระลึกว่าเวลาและทักษะต่างๆ ที่อาสาสมัครมอบให้สำคัญเท่าเทียมกับเงินบริจาคประจำของผู้สนับสนุนของเรากรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพันธะต่อนโยบายนี้ ในฐานะเป็นกรอบการทำงานกับอาสาสมัครของเรา และเรามีพันธะกับหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งได้แก่อิสรภาพในการเลือกช่วยงานรณรงค์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นงานที่ไม่มีเงินตอบแทนนี่เป็นแนวทางที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร โดยเป็นการผูกมัดสิทธิและความรับผิดชอบของอาสาสมัครเข้ากับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งข้อกำหนดพื้ื้้นฐานให้กับการตัดสินใจประจำวัน ได้แก่ การสร้างและการดำเนินการจัดการและประสานงานอาสาสมัคร

อาสาสมัครของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจเจกบุคคลที่มีพันธะโดยอิสระและสมัครใจและเต็มใจที่จะยึดถือและส่งเสริมคุณค่าหลักของกรีนพีซ และทำงานเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่หวังเงินตอบแทนประเภทของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ นักกิจกรรม นักศึกษาฝึกงาน นักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต และ สมาชิกของกลุ่มในท้องถิ่นนักกิจกรรม ได้แก่ ผู้ที่ร่วมปฏิบัติการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของเรา พวกเขาจะต้องสนับสนุนและยึดถือข้อผูกพันของกรีนพีซในเรื่องปฏิบัติการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี และมีพันธะต้องร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะบรรลุมาตรฐานของกรีนพีซสำหรับกิจกรรมเหล่านั้น นักกิจกรรมอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เรือ การปีน การวิจัย และ งานโลจิสติกส์

นักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสำนักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อสนับสนุนพนักงานที่ทำงานรณรงค์ของเรา เราคาดหวังว่าพวกเขาจะมีผลงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเหมือนกับพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง ในฐานะเป็นสิ่งตอบแทนประสบการณ์จากกรีนพีซ พวกเขาอาจทำงานในสำนักงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยในงานรณรงค์เฉพาะเรื่อง งานสื่อมวลชน และ งานประชาสัมพันธ์นักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ทางเว็บไซต์ พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นชุมชนเสมือนจริงของกรีนพีซ และเป็นช่องทางเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของพวกเราไปยังประชากรในโลกไซเบอร์สมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท้องถิ่นของกรีนพีซที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง “กลุ่มท้องถิ่นกรีนพีซ” จะได้รับการจัดการเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางเผยแพร่งานรณรงค์ของเรา และเพื่อเป็นชุมชนของอาสาสมัครของเราที่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในสำนักงานได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

ความสำคัญขององค์กรอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน

September 20th, 2014

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในปัจจุบันมีอาสาสมัครมากมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนอาสาต่างๆ บัณฑิตอาสา ประชาชนและบุคลทั่วไปที่เป็นอาสา ซึ่งมีจิตอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน หากอาสาสมัครเหล่านี้ ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ร่วมกันทำงานด้วยจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติ อาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การเป็นอาสาสมัครนั้นต้องเกิดจากใจเป็นสำคัญโดยได้ให้ความหมายโดยย่อ ดังนี้
1. การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้อง “เต็มใจ” การทำงานอาสาสมัครไม่มีการบังคับ
ขู่เข็ญให้ทำ แต่เป็นการเต็มใจทำงานที่ตนรัก มีความปรารถนาดีต่อคนอื่น อยากเห็นเขามีความสุข
2. การเป็นอาสาสมัครนั้นต้อง “ตั้งใจ” คนเรานั้นเมื่อมีความเต็มใจในการทำงานแล้ว จะทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ตั้งใจทำให้เกิดผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค หรือ งานลำบากใดๆมีความเต็มใจในการทำงาน ตั้งใจทำงานจนสุดความสามารถโดยมิต้องให้ใครมาบังคับ
3. การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้อง “พอใจ” พอใจในงานที่ทำด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ผลงานที่ออกมานั้นก็เป็นความพอใจของคนทำงานที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจ ทำให้เขามีความสุข ความสำเร็จ ความสมหวังเกิดความพอใจในการทำงานอย่างมีความสุข
4. การเป็นอาสาสมัครนั้นต้อง “ดีใจ” ดีใจที่ได้ทำงานที่ตนนั้นมีความเต็มใจ ตั้งใจ และพอใจ ที่ได้ทำงาน เมื่อทำงานแล้วก็เกิดความดีใจจากผลงานที่ได้ทำไว้ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เป็นที่ประจักษ์ตามความต้องการของตน
5. การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้อง “ภาคภูมิใจ” ในงานที่ตนทำไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ที่ได้ทำลงไปเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ คนเราเกิดมาไม่มีใครนำอะไรติดตัวมา แต่เมื่อเกิดเป็นคนแล้ว ก็ทำแต่ความดี มีผลงานเมื่อจากโลกใบนี้ไปแล้ว สิ่งที่เหลือ คือ ความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ดังนั้น การเป็นอาสาสมัครนั้น จะต้องเข้าใจในการทำงานของอาสาสมัครให้ถ่องแท้และชัดเจน จะทำให้สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีทั้ง “ความเต็มใจ ตั้งใจ พอใจ ดีใจ และภาคภูมิใจ” หลังจากนั้นผมก็อวยพรให้อาสาสมัครทุกคน มีแต่ความสุข ความเจริญ มีความภาคภูมิใจในการเป็นอาสาสมัครของตนโดยทั่วกัน

เยาวชนอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

August 28th, 2014

เครือข่ายอาสาสมัครเป็นพลังสร้างสรรค์งานรณรงค์เพื่อสังคมตลอดมา

คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานภาครัฐ หรือเอกชน นิสิตนักศึกษา รวบรวมคนในชุมชนของคุณร่วมสร้างพลัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เยาวชนในวันนี้จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบของการคุกคามสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยาวชนยุคพลังงานสะอาดได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพในบทบาทผู้นำสร้างสรรค์โครงการพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนการใช้พลังงานในอนาคต

การรวบรวมกลุ่มคนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลก เดินทางศึกษาเรียนรู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาแขนงต่างๆให้แก่เด็กๆในชุมชนห่างไกล เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจสัมพันธ์กับธรรมชาติ และพร้อมจะดูแลธรรมชาติดุจดั่งบ้านของตนเอง เป็นการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการอบรม ได้ข้อมูล การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และแผนงานที่รัดกุมเกี่ยวกับความน่าจะเป็นต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าและฉุกเฉินทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรม โดยกิจกรรมต่างๆจะให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยของอาสาสมัครมากกว่าความสำเร็จของแผนงาน เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ และด้วยสันติวิธิ เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่จำเป็นต่ออนาคตที่ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เราไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐบาลและเอกชน ดังนั้นเราจึงพึ่งพาประชาชนเช่นคุณที่ช่วยเหลือเราให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องโลก

คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม

1.บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2.มีวินัยในตัวเอง รักษากฎระเบียบ ตรงต่อเวลา และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
3.มีความเข้มแข็งอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองได้
4.มีความเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความหมายการอนุรักษ์ สามารถแยกแยะประเด็นอนุรักษ์โดยไม่ปะปนกับเรื่องอื่น