การเลือกช่วยงานรณรงค์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่หวังผลกำไร

October 29th, 2014

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าการสนับสนุนประชาชนเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของภาระกิจเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าสิ่งสำคัญ คือ การเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงกับงานรณรงค์ของเรา นอกจากนี้ เราระลึกว่าเวลาและทักษะต่างๆ ที่อาสาสมัครมอบให้สำคัญเท่าเทียมกับเงินบริจาคประจำของผู้สนับสนุนของเรากรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพันธะต่อนโยบายนี้ ในฐานะเป็นกรอบการทำงานกับอาสาสมัครของเรา และเรามีพันธะกับหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งได้แก่อิสรภาพในการเลือกช่วยงานรณรงค์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นงานที่ไม่มีเงินตอบแทนนี่เป็นแนวทางที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร โดยเป็นการผูกมัดสิทธิและความรับผิดชอบของอาสาสมัครเข้ากับกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งข้อกำหนดพื้ื้้นฐานให้กับการตัดสินใจประจำวัน ได้แก่ การสร้างและการดำเนินการจัดการและประสานงานอาสาสมัคร

อาสาสมัครของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจเจกบุคคลที่มีพันธะโดยอิสระและสมัครใจและเต็มใจที่จะยึดถือและส่งเสริมคุณค่าหลักของกรีนพีซ และทำงานเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไม่หวังเงินตอบแทนประเภทของอาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาสาสมัครกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ นักกิจกรรม นักศึกษาฝึกงาน นักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต และ สมาชิกของกลุ่มในท้องถิ่นนักกิจกรรม ได้แก่ ผู้ที่ร่วมปฏิบัติการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธีเพื่อสนับสนุนงานรณรงค์ของเรา พวกเขาจะต้องสนับสนุนและยึดถือข้อผูกพันของกรีนพีซในเรื่องปฏิบัติการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี และมีพันธะต้องร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพวกเขาจะบรรลุมาตรฐานของกรีนพีซสำหรับกิจกรรมเหล่านั้น นักกิจกรรมอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เรือ การปีน การวิจัย และ งานโลจิสติกส์

นักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสำนักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อสนับสนุนพนักงานที่ทำงานรณรงค์ของเรา เราคาดหวังว่าพวกเขาจะมีผลงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเหมือนกับพนักงานที่ได้รับค่าจ้าง ในฐานะเป็นสิ่งตอบแทนประสบการณ์จากกรีนพีซ พวกเขาอาจทำงานในสำนักงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยในงานรณรงค์เฉพาะเรื่อง งานสื่อมวลชน และ งานประชาสัมพันธ์นักรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ทางเว็บไซต์ พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นชุมชนเสมือนจริงของกรีนพีซ และเป็นช่องทางเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของพวกเราไปยังประชากรในโลกไซเบอร์สมาชิกของกลุ่มท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท้องถิ่นของกรีนพีซที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้อง “กลุ่มท้องถิ่นกรีนพีซ” จะได้รับการจัดการเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางเผยแพร่งานรณรงค์ของเรา และเพื่อเป็นชุมชนของอาสาสมัครของเราที่ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในสำนักงานได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

ความสำคัญขององค์กรอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน

September 20th, 2014

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในปัจจุบันมีอาสาสมัครมากมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนอาสาต่างๆ บัณฑิตอาสา ประชาชนและบุคลทั่วไปที่เป็นอาสา ซึ่งมีจิตอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทน หากอาสาสมัครเหล่านี้ ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ร่วมกันทำงานด้วยจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติ อาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การเป็นอาสาสมัครนั้นต้องเกิดจากใจเป็นสำคัญโดยได้ให้ความหมายโดยย่อ ดังนี้
1. การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้อง “เต็มใจ” การทำงานอาสาสมัครไม่มีการบังคับ
ขู่เข็ญให้ทำ แต่เป็นการเต็มใจทำงานที่ตนรัก มีความปรารถนาดีต่อคนอื่น อยากเห็นเขามีความสุข
2. การเป็นอาสาสมัครนั้นต้อง “ตั้งใจ” คนเรานั้นเมื่อมีความเต็มใจในการทำงานแล้ว จะทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ตั้งใจทำให้เกิดผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค หรือ งานลำบากใดๆมีความเต็มใจในการทำงาน ตั้งใจทำงานจนสุดความสามารถโดยมิต้องให้ใครมาบังคับ
3. การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้อง “พอใจ” พอใจในงานที่ทำด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ผลงานที่ออกมานั้นก็เป็นความพอใจของคนทำงานที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจ ทำให้เขามีความสุข ความสำเร็จ ความสมหวังเกิดความพอใจในการทำงานอย่างมีความสุข
4. การเป็นอาสาสมัครนั้นต้อง “ดีใจ” ดีใจที่ได้ทำงานที่ตนนั้นมีความเต็มใจ ตั้งใจ และพอใจ ที่ได้ทำงาน เมื่อทำงานแล้วก็เกิดความดีใจจากผลงานที่ได้ทำไว้ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เป็นที่ประจักษ์ตามความต้องการของตน
5. การเป็นอาสาสมัครนั้น ต้อง “ภาคภูมิใจ” ในงานที่ตนทำไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ที่ได้ทำลงไปเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ คนเราเกิดมาไม่มีใครนำอะไรติดตัวมา แต่เมื่อเกิดเป็นคนแล้ว ก็ทำแต่ความดี มีผลงานเมื่อจากโลกใบนี้ไปแล้ว สิ่งที่เหลือ คือ ความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ดังนั้น การเป็นอาสาสมัครนั้น จะต้องเข้าใจในการทำงานของอาสาสมัครให้ถ่องแท้และชัดเจน จะทำให้สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีทั้ง “ความเต็มใจ ตั้งใจ พอใจ ดีใจ และภาคภูมิใจ” หลังจากนั้นผมก็อวยพรให้อาสาสมัครทุกคน มีแต่ความสุข ความเจริญ มีความภาคภูมิใจในการเป็นอาสาสมัครของตนโดยทั่วกัน

เยาวชนอาสาสมัครผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

August 28th, 2014

เครือข่ายอาสาสมัครเป็นพลังสร้างสรรค์งานรณรงค์เพื่อสังคมตลอดมา

คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานภาครัฐ หรือเอกชน นิสิตนักศึกษา รวบรวมคนในชุมชนของคุณร่วมสร้างพลัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เยาวชนในวันนี้จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบของการคุกคามสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยเฉพาะจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยาวชนยุคพลังงานสะอาดได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพในบทบาทผู้นำสร้างสรรค์โครงการพัฒนาพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนการใช้พลังงานในอนาคต

การรวบรวมกลุ่มคนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลก เดินทางศึกษาเรียนรู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาแขนงต่างๆให้แก่เด็กๆในชุมชนห่างไกล เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจสัมพันธ์กับธรรมชาติ และพร้อมจะดูแลธรรมชาติดุจดั่งบ้านของตนเอง เป็นการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการอบรม ได้ข้อมูล การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และแผนงานที่รัดกุมเกี่ยวกับความน่าจะเป็นต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าและฉุกเฉินทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรม โดยกิจกรรมต่างๆจะให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัยของอาสาสมัครมากกว่าความสำเร็จของแผนงาน เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางการเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ และด้วยสันติวิธิ เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแนวทางแก้ไขที่จำเป็นต่ออนาคตที่ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เราไม่รับเงินบริจาคจากภาครัฐบาลและเอกชน ดังนั้นเราจึงพึ่งพาประชาชนเช่นคุณที่ช่วยเหลือเราให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องโลก

คุณลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม

1.บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2.มีวินัยในตัวเอง รักษากฎระเบียบ ตรงต่อเวลา และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
3.มีความเข้มแข็งอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองได้
4.มีความเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความหมายการอนุรักษ์ สามารถแยกแยะประเด็นอนุรักษ์โดยไม่ปะปนกับเรื่องอื่น

การพัฒนาคุณภาพด็กและเยาวชนในภาพรวม

July 26th, 2014

เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน ในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะ และเจตคติที่เห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่คำนึงถึงความเท่าเทียม เป็นธรรม และการมีส่วนร่วม แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จึงได้กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสำนึกรักบ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มีสำนึกความเป็นพลเมือง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบตนเอง โดยรู้ความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในการทำงานสุจริต โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความรู้ที่ผสมผสานกับประสบการณ์ตรง และสามารถจัดระบบการจัดการความรู้ของตนเองอย่างรอบด้าน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. หน่วยงานรับผิดชอบรอง รง.

เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมการต่อยอดทางการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมร่วมสมัย และเชื่อมโยงถึงวัฒนธรรมโลก โดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษา และการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ศธ. วธ. หน่วยงานรับผิดชอบรอง รง. อปท.

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกรับเทคโนโลยีนำมาพัฒนายกระดับความรู้ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัว และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกอย่างสร้างสรรค์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก วธ. ทก. ศธ. พม. สดย.

มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมให้พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก รวมถึงผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐ เอกชน มีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก และได้รับการฝึกให้มีทักษะ มีทัศนคติในการทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามความจำเป็นและความต้องการ โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงบวก

สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่ายเข้าใจปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน สามารถแก้ปัญหา หรือจัดบริการสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลทั้งกาย จิต และพฤติกรรมตั้งแต่ยังเล็ก

การแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขององค์กรอาสาสมัครเด็กระดับโลก เพื่อพัฒนาชุมชน

June 14th, 2014

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กัน หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป

กิจการเพื่อสังคม ต่างจากความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) ตรงที่กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ในขณะที่ CSR มักจะเป็นกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมของกิจการที่แสวงหากำไรตามปกติ

ในประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในหลายภูมิภาคประสบปัญหาทางสังคม อาทิ ความยากจน พลังงาน การศึกษา เสบียงอาหาร และสาธารณสุข ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วก็ประสบปัญหาที่ต่างออกไป เช่น อัตราการเกิดลดลง ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัย

ในฐานะองค์กรระดับสากลที่มีวิวัฒนาการไปทั่วโลก ใช้บุคลากร โซลูชัน เงินทุน และทรัพยากรการบริหารจัดการอื่นๆ ในการประสานงานกับหน่วยงาน NPO, NGO, รัฐบาล ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่จะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มุ่งมั่นที่จะสร้าง “Better World” (โลกที่ดียิ่งขึ้น) ไปทีละขั้น

การช่วยเหลือสังคมผ่านทางความรู้และทักษะของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการใช้ประโยชน์จากทักษะและประสบการณ์ของพนักงานในกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงาน NGO ในประเทศเกิดใหม่ทั้งในเอเชียและพื้นที่อื่นๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา โครงการนี้พยายามที่จะนำประสบการณ์ทางธุรกิจมาใช้ในการทำงานในสามด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การศึกษา และสาธารณสุข อาสาสมัครต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมาย นับตั้งแต่การที่อาสาสมัครที่ประจำตามสถานที่ต่างๆ ทำการตรวจสอบรายละเอียด ไปจนถึงวางแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น สำหรับปัญหาที่ไม่สามารถทำความเข้าใจได้จนกว่าจะเห็นสถานที่จริง เราจะใช้วิธีประชุมทางไกล เครือข่ายสังคม และบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลกับพนักงานทั่วโลกและเพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น